E limpede că subiectul „Noul Testament de la Bălgrad” are nevoie de o reevaluare temeinică. Am citit suficient de mult material despre această ediție ca să-mi dau seama ca se vehiculează despre el prea multe brașoave.

Cine va dori să plivească mai cu sârg ogorul buruienos al cercetării pe acest subiect trebuie să-și rezerve un an de zile pentru a alerga după bibliografie, pentru a o citi și pentru a o evalua. Eu unul nu știu dacă o să mai am răgazul pentru așa ceva.

Dar dacă se va găsi cineva, cândva, ar trebui să parcurgă această bibliografie minimală.

O postez aici fiindcă va fi o „work in progress”. Va trebui actualizată la răstimpuri. Presupun că bibliografia exhaustivă bate lejer către 100 de titluri. Vorbesc numai de cea în limba română. Despre ce s-a scris în ungurește nu prea am habar. În lista de mai jos e un singur titlu. Estimez că bibliografia de limbă maghiară este cel puțin la fel de vastă.

1846. Magazin istoric pentru Dacia, vol. 3, 1846.

1914. Ioan Bălan, Limba cărților bisericești. Studiu istoric și liturgic, Blaj, 1914.

1918. Ioan Lupaș, Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, Editura și tiparul tipografiei arhidiecezane, 1918.

1929. I. Minea, „Despre Noul Testament din 1648”, în Cercetări istorice, Iași, V-VII, 1929-1931.

1935. Ștefan Meteș, Istoria Bisericii românești din Transilvania, vol. 1, ediția a II-a, Sibiu, 1935.

1939. Milan Pavel Șesan, Originea și timpul primelor traduceri românești ale Sfintei Scripturi, Cernăuți, 1939.

1940. Ioan Lupaș, Documente istorice transilvane, vol. 1, Sibiu, 1940.

1963. G. F. Ţepelea, „Cîteva precizări în legătură cu izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad (1648)”, în Limba română 13 (1963), nr. 3, pp. 274-282.

1964. G. Țepelea, „Predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)” în Limba română, 1964, nr. 2, pp. 149-157. Studiu republicat în G. Țepelea, Studii de istorie și limbă literară, București, 1970, și reluat în vol. Pentru o nouă istorie a literaturii și culturii române vechi, București, 1994.

1964. Gabriel Popescu, „Predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)” în Biserica Ortodoxă Română, anul 82, nr. 5-6, mai-iunie, 1964, pp. 597-599. (Mă întreb dacă nu cumva „Gabriel Popescu” este pseudonimul folosit de G. Țepelea pentru a înșela vigilența autorităților comunsite).

1965. G. Țepelea, „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648), în Biserica Ortodoxă Română, an 83, 1965, nr. 1-2, pp. 113-124. Studiu republicat în G. Țepelea, Studii de istorie și limbă literară, București, 1970, și reluat în vol. Pentru o nouă istorie a literaturii și culturii române vechi, București, 1994.

1967. G. F. Ţepelea, „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de Ia Bălgrad, în Glasul Bisericii 16 (1967), nr. 9—10, pp. 924—933.

1972. G. Istrate, „Un moment important din istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648), în Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1972, nr. 9-12, pp. 749-774.

1973. Petru Bogdan, „Considerații generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al Mitropolitului Simion Ștefan”, în Mitropolia Banatului, 1973, nr. 10-12.

1973. G. T. Marcu, „Considerații asupra Noului Testament din 1648” in Studii teologice 25 (1973), nr. 9-10, pp. 605-618. O versiune revizuită a acestui studiu a fost publicată cu titlul “Valoarea isagogică și biblică-teologică a celor 24 de predoslovii”, in ediția din 1988 a NT 1648 NT, pp. 68-76.

1973. Mircea Păcurariu, „325 de ani de la apariția Noului Testament de la Bălgrad” în Biserica Ortodoxă Română, 1973, nr. 11-12, pp. 1206‒1215.

1973. Mihai Plătică, „Noul Testament de la Bălgrad și personalitatea Mitropolitului Simion Ștefan”, în Glasul Bisericii, 1973, nr. 11-12.

1974. G. T. Marcu, „Noul Testament de la Bălgrad în contextul istoric-literar al Bibliei românești ‒ 325 de ani de la tipărirea lui”, în Mitropolia Ardealului, 1974, nr. 1-3.

1978. G.T. Marcu, „Noul Testament de la Bălgrad și unitatea poporului român”, în Îndrumător pastoral, Alba Iulia, 1978, pp. 140-141.

1978. Ioan Zăgrean, „Mitropolitul Simion Ștefan”, în Îndrumător pastoral, II, 1978.

1982. Maria Rădulescu, „Noul Testament de la Bălgrad (1648). Modele și izvoare”, în Studii și cercetări lingvistice.

1985. Cornelia Papacostea-Danielopolu, Lidia A. Demény, Carte şi tipar în societatea românească şi sud-est europeană: (secolele XVII-XIX), București, Editura Eminescu, 1985.

 1987. Florian Dudaș, „Tipografii Noului Testament de la Bălgrad”, în Îndrumător bisericesc, misionar și patriotic, XI, 1987.

1988. Virgil Cândea, „Noul Testament în limba română ca act de spiritualitate și cultură”, în NT 1648, ediție modernă, Alba Iulia, 1988, p. 41-56.

1988. Florica Dimitrescu, „Importanța lingvistică a Noului Testament de la Bălgrad”, în NT 1648, ediție modernă, Alba Iulia, 1988. Studiul (purtând titlul „Noul Testament de la Bălgrad. Valoarea lingvistică”, a fost republicat în F. Dimitrescu, Dinamica lexicului românesc, București, Logos, 1994, pp. 74-108.

1989. Andrei Andreicuț,Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad, ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”, în Studii Teologice, 1989, nr. 5-6, (XLI), pp. 74-86.

1995. A. Miskolczy, „Sub semnul Reformei? Câteva probleme și întrebări privind ediția a 2-a a Noului Testament de la Bălgrad din anul 1648”, in Europa Annales, 2A, Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta, 1995, pp. 187-210.

1999. Alin-Mihai Gherman, Tiparul bălgrădean între tradiție și modernitate”, în Spiritualitate transilvană și istorie europeană, Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia, 1999.

1999. Alin-Mihai Gherman, „Câteva considerații despre Noul Testament de la Bălgrad” înTeologie și cultură transilvană în contextul spiritualității europene în sec. XVI-XIX, ed. Ioan Vasile Leb, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1999, p. 207-220.

1999. Sofia Stirban, Din istoria hârtiei și filigranului: tipografia românească a Bălgradului (sec. XVII), Alba Iulia, 1999.

2001. Eugen Pavel, Carte și tipar la Bălgrad (1567-1702), Cluj-Napoca, 2001.

2001. Stelian Tofană, „Mitropolitul Simion Ștefan și opera sa între ‘toleranță’ și intoleranță religioasă, politică și culturală în Transilvania secolului al XVII-lea”, în Toleranță și conviețuire în Transilvania secolelor XVII-XIX, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2001.

2002. Ana Dumitran, „Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin față de români: confirmările în funcțiile ecleziastice și programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, în Medievalia Transilvanica, tom V-VI, 2001-2002, nr. 1-2, p. 113-181.

2002. Alexandru Gafton. „Relația dintre Noul Testament de la Bălgrad (1648) și textul corespunzător din Biblia de la București (1688)”, în Biblia de la București, vol. 2, Iași, Editura Universității A.I. Cuza, 2002, pp. LV-LXXXVI.

2004. Ana Dumitran, „Privilegiile acordate preoților români de principii calvini ai Transilvaniei”, în Confesiune și cultură în Evul Mediu. In honorem Ion Toderașcu, Studii reunite de Bogdan-Petru Maleon și Alexandru-Florin Platon, Iași, 2004, p. 71-100.

2004. Liana Lupaș, “Suma capetelor şi sursele Noului Testament de la Bălgrad”, in L. Wald ‒  T. Georgescu (editori), In memoriam I. Fischer, Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 246-256.

2009. Nagy Levente, „A gyulafehérvári román Újszövetség (1648) és Zsoltároskönyv (1651)” în Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban, ed. János Heltai, Argumentum Kiadó, Budapest, 2009, pp. 99-123.

2011. Ana Dumitran, „Moștenirea Mitropolitului Simion Ștefan. Comentarii, ipoteze, reevaluări”, în J. Nicolae (ed.), Mitropolitul Simion Ștefan. Sfântul cărturar al Transilvaniei, Alba Iulia, Reîntregirea, 2011, pp. 94-253. Excelentă reevaluare a unor probleme importante privind NT 1648.

2011. Emanuel Conțac, Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei, Logos şi Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, 320 pag. Secțiunea privitoare la NT 1648 se găsește la p. 27-39. Primul capitol al acestei cărți a fost republicat, cu revizuiri și adăugiri, separat: „Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă din perspectiva principalelor versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi, în Studii teologice, nr. 2, 2011, p. 159‒245.

2012. Eugen Pavel, „Les sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648”, în Synergies Roumanie nr. 7, 2012, pp. 305-324.

2012. Emanuel Conțac, „Sursele predosloviilor la cele patru evanghelii din Noul Testament de la Bălgrad (1648)”, în Limba română 61 (2012), nr. 2, pp. 175-192.

Reclame