La mulți ani tuturor vizitatorilor acestui blog! Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească din belșug în noul an!

Este gata și capitolul 6, a cărui parte finală e ocupată preponderent de genealogii.

Am păstrat și aici unele sintagme și formule din ebraică. De ex.: „vă voi scoate de sub muncile silnice” (6:6). În română nu spunem niciodată „a scoate pe cineva de sub munci silnice”, dar cred că orice cititor va pricepe sensul acestei promisiuni.

Am evitat însă literalismul în cazul expresiei „cu buze netăiate împrejur” din 6:12 și 6:30. În versiunile vechi găsim atât redări fidele (Vulgata: incircumcisus labiis), cât și traduceri care traduc pe limba omului de rând această metaforă tipic iudaică (Septuaginta: ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι „eu sunt fără grai”). Eu am preferat să zic „buze nepricepute”. Sunt intrigat că în versiunea Galaction-Radu sunt folosite două expresii diferite: „gângav la vorbă” (6:6) și „trudnic la vorbă” (6:30). Nu știu cine a lucrat această carte. După stilul înflorit aș spune că este mâna lui Galaction, nu a lui Vasile Radu.

Voi reveni cu o scurtă postare despre numele lui Dumnezeu YHWH.

***

1Domnul a grăit către Moise: „Acum vei vedea ce-i voi face lui Faraon, căci [silit de o] mână puternică le va da drumul și [silit de o] mână tare îi va izgoni din pământul lui. 2Domnul a grăit către Moise și i-a spus: „Eu sunt Domnul! 3Eu m-am arătat lui Avraam, Isaac și Iacov, ca Dumnezeu Atotputernic, dar sub numele Meu – „Domnul” – nu m-am făcut cunoscut lor. 4Și am statornicit legământul Meu cu ei, ca să le dau pământul Canaanului, pământul pribegiei lor, în care au pribegit. 5Și tot Eu am auzit geamătul fiilor lui Israel, pe care egiptenii îi țin în robie; și mi-am adus aminte de legământul Meu. 6Așadar, spune-le fiilor lui Israel: „Eu sunt Domnul și vă voi scoate de sub muncile silnice ale egiptenilor și vă voi izbăvi din robia lor și vă voi răscumpăra cu braț întins și cu judecăți mari. 7Și vă voi lua ca popor al Meu și voi fi Dumnezeul vostru și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu care v-a scos de sub muncile silnice ale egiptenilor. 8Și vă voi aduce în pământul despre care am jurat că-l voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Și vi-l voi da ca moștenire. Eu sunt Domnul!”

9Moise a grăit astfel către fiii lui Israel, dar ei n-au ascultat de Moise, din pricina deznădejdii și a robiei crâncene. 10Și Domnul a grăit către Moise zicând: 11„Du-te și vorbește lui Faraon, regele Egiptului, să dea drumul fiilor lui Israel din țara lui!” 12Și Moise a vorbit în fața Domnului zicând: „Iată, fiii lui Israel nu m-au ascultat; Cum oare mă va asculta Faraon pe mine, cel cu buze nepricepute? 13Domnul a grăit către Moise și către Aaron și le-a dat porunci cu privire la fiii lui Israel și cu privire la Faraon, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israel din pământul Egiptului.

14Acestea sunt căpeteniile caselor părinților lor: fiii lui Ruben, întâiul-născut al lui Israel: Hanoch și Falu, Hețron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. 15Și fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin și Ohad și Iachin, și Țohar și Șaul, fiul unei canaanite. Acestea sunt familiile lui Simeon. 16Și acestea sunt numele fiilor lui Levi, după spițele lor de neam: Gherșon și Qehat și Merari. Și anii vieții lui Levi: o sută treizeci și șapte de ani. 17Fiii lui Gherșon: Livni și Șimei, după familiile lor. 18Și fiii lui Qehat: Amram și Ițhar și Hevron și Uziel. Și anii vieții lui Qehat: o sută treizeci și trei de ani. 19Și fiii lui Merari: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după spițele lor de neam. 20Și Amram a luat de nevastă pe Iocheved, mătușa lui; și ea i-a născut lui pe Aaron și pe Moise. Și anii vieții lui Amram au fost de o sută treizeci și șapte de ani. 21Și fiii lui Ițhar: Qorah și Nefeg și Zicri. 22Și fiii lui Uziel: Mișael și Elțafan și Sitri. 23Și Aaron a luat de nevastă pe Elișeva, fiica lui Aminadav, sora lui Nahșon; și ea a născut pe Nadav și pe Avihu, pe Eleazar și Itamar. 24Și fiii lui Qorah: Asir și Elqana și Aviasaf. Acestea sunt familiile qorahiților. 25Și Eleazar, fiul lui Aaron, și-a luat nevastă dintre fiicele lui Putiel; și ea i-a născut pe Finehas. Acestea sunt căpeteniile [caselor] părinților leviților, după familiile lor.

26Aceștia sunt Aaron și Moise cărora le spusese Domnul: „Scoateți pe fiii lui Israel din pământul Egiptului, după oștirile lor”. 27Ei sunt cei care au grăit către Faraon, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israel din Egipt. Ei sunt acei Moise și Aaron. 28Și a fost așa: în ziua când a grăit Domnul către Moise în pământul Egiptului, 29Domnul a grăit către Moise zicând: „Eu sunt Domnul! Grăiește către Faraon, regele Egiptului, tot ce îți spun Eu”. 30Și Moise a zis înaintea Domnului: „Iată, sunt [un om] cu buze nepricepute. Cum oare să mă asculte pe mine Faraon?”

Reclame