Jesaja_(Michelangelo)

Munca pentru definitivarea textului biblic din EDCR este în toi. Cum Noul Testament este aproape gata, se lucrează la VT, unde mai sunt cărți care au nevoie de șlefuire literară.

Pentru revizorii textului cărții Isaia, cea mai mare dificultate (era să zic „provocare”) rămâne redarea cu fidelitate a structurilor și ritmurilor poetice din text. Din nefericire, unele nu pot fi transpuse optim în română.

Mai trebuie menționat și faptul că uneori textul este obscur, din cauza termenilor rari sau a formulelor sintactice neobișnuite.

Dincolo de aceste dificultăți, inerente traducerii unor texte cu o istorie îndelungată, rămâne satisfacția de a verifica minuțios textul, de a renunța la formulările „segondiene” (cum le numim noi) și de a înnoi ceea ce poate și trebuie să fie înnoit.

Mai jos un fragment ilustrativ. Precizez că forma lui nu este cea finală.

Plângere împotriva Ierusalimului

2 Ascultați, ceruri,

și ia aminte, pământule,

căci DOMNUL vorbește:

„Am hrănit și am crescut fii,

dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea!

3 Boul își cunoaște stăpânul

și măgarul — ieslea stăpânului său,

dar Israel nu cunoaște,

poporul Meu nu vrea să știe.”

 

4 Vai, neam păcătos,

popor încărcat de nedreptate,

sămânță de răufăcători,

copii stricați!b

L-au părăsit pe DOMNUL,

L-au disprețuit pe Sfântul lui Israel,

I-au întors spatele.

5 La ce bun să fiți iarăși bătuți

și să adăugați noi abateri?

 

Toate capetele sunt bolnave

și toate inimile sunt sleite!

6 Din tălpi până-n creștet,

nu-i nimic sănătos:

zdrobituri, vânătăi, răni deschise,

nestoarse, nelegate și neunsec.

 

7 Țara vă este pustiită,

cetățile vă sunt mistuite de foc;

ogoarele voastre le mănâncă străinii,

chiar sub ochii voștri:

prăpăd ca la nimicirea Sodomeid.

8 Iar fiica Sionului a rămas

ca o colibă în vie,

ca o covergă într-un câmp de castraveți,

ca o cetate împresurată.

 

9 Dacă DOMNUL Oștirilor

nu Și-ar fi păstrat o rămășiță dintre noi,

am fi ajuns ca Sodoma

și ne-am fi asemănat cu Gomora.

 

10 Ascultați cuvântul DOMNULUI,

jupâni ai Sodomei!

Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru,

popor al Gomorei!

11 Ce să fac Eu cu mulțimea jertfelor voastre?”

— zice DOMNUL.

Sunt sătul de arderi-de-tot de berbeci

și de grăsimea vițeilor.

În sângele tăurașilor, al mieilor

și al țapilor nu găsesc plăcere.

12 Când veniți să-Mi vedeți fațae,

cine vă cere una ca aceasta,

să-Mi călcați în picioare curțile?

13 Nu-Mi mai aduceți prinosuri deșarte,

căci Mi-e scârbă de tămâie!

Luni noi? Sabate? Vestiri de adunare?

Nu pot suferi serbarea unită cu păcatul!

14 Lunile noi și sărbătorile voastre

le urăște sufletul Meu;

Mi-au ajuns o povară,

nu le mai pot răbda.

15 Când vă întindeți mâinile,f

Îmi întorc ochii de la voi

și, oricât v-ați ruga, nu ascult;

căci mâinile vă sunt pline de sânge!

Chemare la pocăință

16 Spălați-vă și curățiți-vă!

Îndepărtați faptele voastre rele

dinaintea ochilor Mei!

Încetați să mai faceți răul,

17 învățați să faceți binele:

căutați dreptatea,

fericiți-l pe cel asuprit,g

judecați pricina orfanului,

apărați cauza văduvei!

 

18 Veniți deci să ne judecăm!

— zice DOMNUL.

De vor fi păcatele voastre stacojii,

se vor face albe ca zăpada;

de vor fi roșii ca purpura,

se vor face albe ca lâna.

19 Dacă veți voi și veți asculta,

veți mânca bunătățile pământului;

20 dar dacă nu veți voi și nu veți asculta,

de sabie veți fi înghițiți,h

căci gura DOMNULUI a vorbit.”

Note explicative

 b1:4 Sau: „aducători de stricăciune”.

 c1:6 Lit. „nealinate cu untdelemn”.

 d1:7 Emendare a Textului Masoretic.

 e1:12 Sau: „să vă înfățișați înaintea Mea”.

 f1:15 În antichitate rugăciunea era însoțită de ridicarea mâinilor spre cer.

 g1:17 Sau: „îndreptați-l pe asupritor”.

 h1:20 Verbul ʼahal, „a mânca”, folosit atât în v. 19, cât și 20, dă naștere unui joc de cuvinte intraductibil: dacă israeliții vor asculta, vor „mânca” (toʼhelu) roadele pământului. Dacă nu vor asculta, vor fi „mâncați” (teʼukelu) de sabie.

Publicitate