Despre condiționările teologice inerente traducerii textului biblic am scris o teză de doctorat.

Ori de câte ori citesc traduceri ale unor texte patristice, mă întreb dacă nu cumva același tip de condiționări grevează și asupra textelor Părinților.

Citesc astăzi un fragment din Omilii la statui, de Ioan Gură de Aur, în traducerea lui D. Fecioru.

„Cutare, spun ei, a plecat să se închine la biserica unui mucenic și a luat cu el bani să-i împartă săracilor”.

Textul grecesc nu spune chiar așa, ci

῾Ο δεῖνα, φησὶν, εἰς μαρτύριον ἀπεδήμησε πένησι χρήματα διακομίζων…

Cutare, spun ei, a plecat [în pelerinaj] la un martyrion , luând cu el bani pentru săraci…

Ce înțelegem printr-un martyrion?

(1) Loc în care se păstrează rămășițe ale unui martir?

(2) Biserică zidită în memoria unui martir?

Cât de siguri putem fi că la vremea respectivă fiecare martyrion se transformase într-o biserică? Și când de siguri putem fi că deja lumea mergea în mod curent la aceste martyria pentru a se închina?

De remarcat introducerea verbului „a se închina”, utilizat de traducătorul român pentru a face textul mai explicit.

În traducerea engleză din NPNF ideea de închinare nu este explicită. În schimb, verbul apedemese e înțeles ca referință la pelerinaj.

“Such a one,” say they, “was performing a pilgrimage to some Martyr’s shrine…

Cred că e mai fidel în raport cu originalul.


Puţinele mele lecturi din traducerile româneşti ale scrierilor patristice m-au învăţat să trag în permanenţă cu coada ochiului la textul grecesc. În traducătorii români nu poţi avea încredere, fiindcă, atunci când nu fuşeresc, te trag pe sfoară cu sânge rece.

Să mă explic.

Citesc azi din Catehezele baptismale ale lui Ioan Gură de Aur (Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 2003), în traducerea lui Marcel Hancheş. Nu cred că am mai citit până acum nimic de acest domn. Textul lui curge binişor. Uneori pune între paranteze termenii greceşti, ceea ce dă o notă de autenticitate traducerii.

Numai că ce face el uneori e de-a dreptul scandalos. De pildă, în omilia a şaptea, Ioan Gură de Aur spune că cine vizitează locurilor unde sunt depuse rămăşiţele martirilor („moaştele mucenicilor”, în traducerea lui M.H.) are parte aduce o anumită „binecuvântare”.

Cum ediţia românească are la bază textul din Sources Chrétiennes nr. 50, editorul francez scrie că „binecuvântarea” de care vorbeşte predicatorul răsăritean este uleiul sfânt care era ars la mormintele martirilor (vezi mai jos textul, p. 230, n. 3, care continuă pe următoarea pagină).

Dă click pe imagine pentru a vedea toată pagina.

Cum traduce asta Marcel Hancheş? Citez de la p. 106, n. 5

„Acelaşi editor crede că această binecuvântare se referă la uleiul binemirositor ce ieşea (!) din trupurile sfinte”. Şi urmează un citat din Ioan Gură de Aur (PG 50, col. 664).

Această deformare a comentariilor editorului francez este scandaloasă şi trădează o gravă lipsă de etică profesională. După ce preiei (probabil fără permisiune) textul editorului francez, îi mai şi deformezi fondul de idei, doar de dragul de a scoate uleiul sfinţit direct din moaştele martirilor!


Un prim comentariu la prezentarea pr. prof. Tofană a venit din partea prof. Hans Klein, decanul Departamentului de Teologie Protestantă din ULBS. Prof. Klein a atras atenţia asupra discrepanţei dintre interpretarea Sf. Ioan Gură de Aur la 1 Cor. 14:22 şi ceea ce sugerează contextul mai larg al versetului: anume că vorbirea în limbi în 1 Cor. 14 este prezentată ca semn care îi îndepărtează pe necredincioşi de biserică, în loc să ducă la convertirea lor (1 Cor. 14:23).

În opinia pastorului Ioan Brie, interpretarea Sf. Ioan Gură este problematică deoarece justifică starea unei comunităţi creştine printr-o îndepărtare de la norma paulină. Dimpotrivă, o interpretare fidelă ar trebui să ajute comunitatea să se ridice la nivelul Scripturii. În plus, conform apostolului Pavel, glosolalia are două dimensiuni: una personală şi una publică (dacă este însoţită de interpretare). Apostolul Pavel nu restrânge manifestarea harismei în context public, dacă ea este însoţită de interpretare (făcută de aceeaşi persoană sau de o alta).

O remarcă a colegului Ciprian Terinte a făcut referire la 1 Cor. 13 („limbile vor înceta”), folosit ca posibil argument cesaţionist de către prof. Tofană. Aş reformula întrebarea (din memorie) în felul următor: de ce privim vorbirea în limbi ca şi când ea ar fi încetat, dar facem excepţie pentru celelalte elemente (profeţia şi cunoştinţa) despre care apostolul Pavel afirmă că vor fi „desfiinţate”. În răspunsul său, pr. Tofană a precizat că nu putem spune cu certitudine că viitorul lui Pavel este prezentul nostru, de aceea întrebarea dacă limbile au încetat trebuie să rămână deschisă. Înţeleg din acest răspuns că pr. Tofană nu este dogmatic cu privire la încetarea acestei harisme.

O nelămurire am exprimat şi eu: cum împăcăm recomandările Apostolului din finalul cap. 14 („Râvniţi după prorocie şi nu împiedicaţi vorbirea în limbi”) cu ideea că Pavel caută să elimine glosolalia din comunitatea corintenilor? M-ar mai fi interesat să ştiu dacă pr. Tofană înţelege prorocia exclusiv ca propovăduire publică şi dacă această concepţie este compatibilă cu 1 Cor. 14:24-25. Din păcate, timpul alocat dezbaterilor a fost limitat. Amintesc şi remarca prof. Klein, la finalul dezbaterii: deşi glosolalia nu este necesară în context public bisericesc, dacă cineva o dobândeşte, ea nu trebuie respinsă.

Articolele susţinute la această întrunire vor fi publicate în Cercetări biblice, Anuarul Uniunii Bibliştilor din România, editat de prof. Hans Klein. Interesant este că şi numărul pe iunie 2010 al jurnalului Pleroma va cuprinde articole tot pe această temă: harismele. Ar fi un bun prilej pentru continuarea dialogului dintre penticostali şi ortodocşi, pe marginea subiectului glosolaliei (şi al harismelor în general).

Reamintesc că intrarea în Uniunea Bibliştilor este deschisă oricărui doctor în teologie biblică. Singura condiţie este plata cotizaţiei de membru.


Anul acesta, referatele prezentate şi dezbătute la întâlnirea Uniunii Bibliştilor din România au avut în centru harismele (şi, implicit, persoană şi activitatea Duhului Sfânt). Nefiind încă doctor, nu sunt membru al acestei asociaţii, dar am participat destul de consecvent la întrunirile din ultimii ani. Primele referate susţinute (cele la VT) au fost prezentate de pr. prof. Ioan Chirilă (Cluj-Napoca), monseniorul Vladimir Petercă (Iaşi) şi pr. conf. Constantin Oancea (Cluj-Napoca).

Despre harisme din perspectiva Noului Testament au vorbit pr. prof. Stelian Tofană (Cluj-Napoca), presb. lect. Ciprian Terinte (Bucureşti) şi pr. prep. Marian Vild (Bucureşti). Semnalez în mod deosebit referatul prof. Stelian Tofană, care a pus în discuţie relevanţa şi utilitatea glosolaliei astăzi. Eu şi ceilalţi colegi de la ITP (Corneliu Constantineanu, Ioan Brie, Romulus Ganea) am urmărit cu mare interes referatul părintelui Tofană, profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Pe mine prezentarea m-a interesat cu atât mai mult cu cât publicasem în săptămâna precedentă un articol care făcea referire tocmai la această temă. Nu am pretenţia că pot reda foarte exact rezumatul prof. Tofană, de aceea voi aminti doar câteva idei: harismele nu sunt recompense, nu conferă vreun merit celui care le exercită, sunt menite pentru zidirea Bisericii şi au caracter temporar. În înţelegerea pr. Tofană, profeţia se suprapune în bună măsură cu propovăduirea. Concluzia referatului a fost că glosolalia nu mai este necesară astăzi. Un argument interesant a fost preluat din Sf. Ioan Gură de Aur (De sancta pentecoste / Eis ten hagian pentekosten). Fiindcă am găsit textul şi pe internet, citez in extenso din el (vezi textul întregii omilii AICI).

Dar pentru care pricină nu se mai fac semne acum ? Pentru că de la mulţi aud acestea şi deseori între ei se întreabă, de aceea luaţi aminte cu dinadinsul.

De ce atunci, toţi cei ce se botezau, vorbeau în limbi, iar acum nu? Să ne învăţăm întâi ce este a vorbi în limbi şi atunci vom spune şi pricina.

Deci ce este a vorbi în limbi ? Cel ce se boteza îndată vorbea în limba indienilor, a egiptenilor, a perşilor, a sciţilor, a tracilor; aşa că un om vorbea în multe limbi. Şi aceştia de acum de s-ar fi botezat atunci, i-ai fi auzit şi pe ei vorbind în multe limbi. Aceasta ne-o arată Pavel, zicând: „Şi găsind câţiva ucenici, a zis către ei : Primit-aţi voi Duhul Sfânt când aţi crezut? Iar aceia au zis către el: Dar nici n-am auzit dacă este Duh Sfânt”. Şi apoi botezându-i şi „puindu-şi Pavel, mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor şi vorbeau în limbi…” (F. Ap. 19, 1 – 2, 6). Deci pentru care pricină s-a luat de la oamenii de acum darul acesta ? Nu pentru că ne necinsteşte Dumnezeu pe noi, ci dimpotrivă pentru că ne iubeşte foarte mult. Cum? Eu vă voi spune.

Oamenii de atunci de curând fiind izbăviţi de idoli, aveau mintea groasă şi nesimţitoare şi erau dedaţi numai la lucrurile cele trupeşti, neavând nici o înţelegere faţă de darurile cele netrupeşti şi nici nu ştiau ce este darul duhovnicesc, care se priveşte numai cu credinţa. Pentru aceasta se făceau semne.

Unele dintre darurile cele duhovniceşti sunt nevăzute şi numai cu credinţa se înţeleg, iar altele au şi semne văzute spre încredinţarea celor necredincioşi. Adică, iertarea păcatelor este lucrare duhovnicească, care se înţelege cu gândul, este deci dar nevăzut. Pentru că nu vedem cu ochii trupului, cum se curăţesc deci păcatele ? Cel ce se curăţeşte, sufletul este. Însă sufletul cu ochii trupului nu se vede. Deci curăţirea păcatelor este un dar care se înţelege cu mintea şi nu poate fi văzut de ochii trupeşti. A vorbi în limbi este tot o lucrare a Duhului care cu mintea se înţelege, dar are şi un semn văzut lesne de înţeles de cei necredincioşi. Acesta este sunetul cuvântului rostit cu limba, care auzindu-se, face dovada lucrării celei nevăzute dinlăuntru, care se face în suflet.

Dar acum eu nu am trebuinţă de semne, căci Pavel zice: ..Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos” (I Cor. 12, 7). Dar care este pricina? Pentru că şi fără de semne am învăţat să cred în Stăpânul. Cel ce nu crede are nevoie de semne, iar fiindcă cred, nu am trebuinţă de probe, nici de semne. Şi cu toate că nu voi vorbi în limbi, totuşi ştiu că m-am curăţit de păcate. Iar cei de atunci nu credeau de nu vedeau semne, ca o garanţie a credinţei, pe care voiau s-o primească. Deci nu ca celor credincioşi se dădeau semnele, ci ca celor necredincioşi, ca să devină credincioşi. Aşa şi Pavel zice: „Semnele nu sunt pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi” (Idem 14, 22).

Vedeţi că Dumnezeu a luat de la noi arătarea semnelor nu ca să ne necinstească, ci ca să ne cinstească. Şi a făcut aceasta arătând că acum noi credem în El fără de semne şi minuni. Iar aceia de nu ar fi avut mai întâi semne sau probe, nu ar fi crezut în El, prin lucrările cele nevăzute. Dar eu şi fără de acestea arăt toată credinţa. Iată deci pricina pentru care nu se mai fac acum semne.

(Va urma)