Vă propun spre lectură primul capitol din Geneza, în forma pe care mi-aș dori să o citesc eu într-o Biblie revizuită.

Nu pot explica acum fiecare schimbare. Mă interesează care este impresia generală pe care o lasă textul, nu discuția pe chichițe.

***

Geneza 1

1La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. 2Pământul era pustiu şi gol, și întuneric era peste faţa adâncului, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

3Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina este bună; şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”. Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

6Și Dumnezeu a spus: „Să fie o tărie în mijlocul apelor şi ea să despartă apele de ape!”

7Şi Dumnezeu a făcut tăria şi a despărţit apele care erau dedesubtul tăriei de apele care erau deasupra tăriei. Şi aşa a fost. 8Dumnezeu a numit tăria „ceruri”. Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

9Dumnezeu a zis: „Să se adune apele care sunt sub ceruri într-un singur loc şi să se arate uscatul!” Şi așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar adunarea apelor a numit-o „mări”. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

11Apoi Dumnezeu a spus: „Să odrăslească pământul verdeaţă: iarbă care face sămânţă, pomi roditori care să facă rod după soiul lor, cu sămânţă în rod, pe pământ.” Şi aşa a fost. 12Pământul a dat la iveală verdeaţă, iarbă care face sămânţă după soiul ei, şi pomi care fac rod cu sămânţă în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că este bine. 13Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

14Și Dumnezeu a spus: „Să fie nişte luminători în tăria cerului, ca să despartă ziua de noapte; și să fie semne pentru soroace și pentru zile şi ani 15şi să fie luminători în tăria cerurilor, ca să lumineze asupra pământului!” Şi aşa a fost.

16Și Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari ‒ luminătorul cel mai mare, spre cârmuirea zilei, şi luminătorul cel mai mic, spre cârmuirea nopții ‒ și stelele.

17Și Dumnezeu i-a aşezat în tăria cerului, ca să lumineze asupra pământului, 18să cârmuiască ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

19Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

20Dumnezeu a spus: „Să mişune apele de vieţuitoare și vietăți înaripate să zboare deasupra pământului, pe fața tăriei cerurilor!” 21Dumnezeu a făcut creaturile cele mari şi toate vieţuitoarele târâtoare de care mişună apele, după soiul lor; a făcut şi orice vietate înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că este bine.

22Și Dumnezeu le-a binecuvântat, zicând: „Fiți rodnice, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; iar vietățile înaripate să se înmulţească pe pământ!” 23Și a fost seară, şi fost dimineaţă: ziua a cincea.

24Și Dumnezeu a spus: „Să dea la iveală pământul vieţuitoare după soiul lor: vite, târâtoare şi fiarele pământului, după soiul lor!” Şi aşa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor și vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

26Apoi Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se târăsc pe pământ.” 27Și Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a creat; parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat.

28Și Dumnezeu i-a binecuvântat; şi Dumnezeu le-a spus: „Fiți rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate vieţuitoarele care se târăsc pe pământ!”

29Şi Dumnezeu a spus: „Iată v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe faţa întregului pământ şi tot pomul care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră!”

30Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor celor care se târăsc pe pământ, care au suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.

31Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi, iată, erau foarte bune. Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.